Nominerad nr 5 2020

Nominerad nr 5 2020

Kajsa G. Åberg
Umeå Universitet, Institutionen för geografi och ekonomisk historia 

Anyone could do that: Nordic perspectives on competence in tourism
Kajsa G. Åsberg forskar om utbildning och kompetens inom besöksnäringen. Utgångspunkten i Kajsas doktorsavhandling är att bilden av besöksnäringens arbetskraft och kompetensbehov är förenklad och behöver breddas. Målet med hennes arbete har varit att bidra till en djupare förståelse av arbetskraften och kompetensbehovet i besöksnäringen genom att lyfta fram aspekter som geografiska skillnader, bredd av arbetsuppgifter och olika former av kompetens.

Forskningsresultaten kan vara till nytta när utbildningar på olika nivåer och kompetensinsatser ska utformas. De kan också bidra till kunskap om hur offentliga medel bäst bör formas för att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling av besöksnäringen.

I första delen av avhandlingen ”Anyone could do that”: Nordic perspectives on competence in tourism, har Kajsa undersökt i vilken utsträckning de som genomgått en turismutbildning sedan börjar arbeta i näringen. Studien visar att det är ovanligt. En av slutsatserna är att mycket av den turismspecifika kunskap som ges inom utbildningsväsendet aldrig kommer näringen till del. 

I den andra delen undersöks utbildningsbakgrund och yrkeserfarenheter hos ledare i destinationsorganisationer, framför allt i de där privat och offentlig sektor samverkar. Studierna visar att det är stor skillnad mellan gällande kunskapskrav inom turismutbildning och forskning och de krav som i praktiken prioriteras vid rekrytering.

Disputation: November 2017 
Handledare: Dieter Müller, professor, Doris Carson och Roger Marjavaara, alla vid Institutionen för geografi, Umeå universitet.

Ladda ner avhandlingen Anyone could do that: Nordic perspectives on competence in tourism här.