Nominerad nr 2 2021

Nominerad nr 2 2011

Fredrik Hoppstadius
Karlstads universitet, institutionen för geografi, medier och kommunikation

Sustainable development and tourism in a biosphere reserve: A case study of Lake Vänern Archipelago Biosphere Reserve, Sweden 
Turismen har stor potential att bidra till en hållbar utveckling. Genom att verka som förebild finns möjlighet att påverka hur människor ser på naturen och visa på sätt att leva som minskar vår miljömässiga påverkan och hållbara livsstilsförändringar. 

Fredrik Hoppstadius har studerat hållbar utveckling genom att undersöka turism i ett biosfärområde i Sverige – Vänerskärgården med Kinnekulle. Han har tittat på förbindelsen mellan turism och hållbar utveckling på olika sätt. Biosfärområdet är en populär turistdestination under sommarmånaderna och ett av huvudsyftena är att verka som en plats för lärande om hållbar utveckling.

Hållbar destinationsutveckling handlar om mer än en ambition att förändra världen till det bättre. Den består av en rad små processer som tillsammans på olika sätt bidrar till att säkerställa både dagens och framtida behov på platsen där utvecklingen sker. 

Det finns ingen universallösning när det gäller hållbar utveckling. Varje unik plats och dess specifika förutsättningar kräver anpassade åtgärder för att nå bäst resultat. Detta innebär att hållbar utveckling är en rumslig relation och något som vi gör och skapar tillsammans med andra människor

Tre slutsatser från avhandlingen som kan ha potentiell nytta eller användbarhet för besöksnäringen och för hållbar turismutveckling i Sverige är:

  1. När hållbar utveckling används som ett verktyg för att utveckla turism och ekonomisk tillväxt så blir det ofta en urvattnad och inte långsiktigt hållbar utveckling som förespråkas.
  2. Biosfärområdeskonceptet verkar hjälpa lokala aktörer att hitta hållbarhetsfokus när urvattnade koncept behöver tänkas om. Detta sker bland annat genom etablering eller återetablering av inkluderade beslutsfattandeprocesser. 
  3. Plats verkar vara centralt i förståelsen av interaktionsdrivna lärandeprocesser bland turismentreprenörer i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. 

Fredrik menar att turism inte är den enda vägen framåt i hållbarhetsarbetet, men att både turismen som människor ägnar sig åt och besöksnäringen som jobbar med dessa frågor borde kunna vara en större del av hållbara samhällsstrategier.

Disputation: september 2018
Handledare: Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet

Ladda ner avhandlingen Sustainable development and tourism in a biosphere reserve: A case study of Lake Vänern Archipelago Biosphere Reserve, Sweden  här.