Bedömning

Bedömning

De nominerade bidragen bedöms utifrån tre kriterier:

1. Potentiell nytta/användbarhet/effekter för besöksnäringen

Nytta för svensk besöksnäring, till exempel:

 • Hur väl bidrar avhandlingen till behov och utveckling i besöksnäringen?
 • Vilka företag, anställda eller andra aktörer i besöksnäringen har haft eller kan ha nytta av avhandlingen?
 • Kvalitativ inverkan – hur har/kan avhandlingen bidra till ökad kvalitet (produkt, process, arbetsmiljö med mera)?
 • Kvantitativ inverkan – för hur många kan detta vara av betydelse? Är det möjligt att skala upp (få genomslag lokalt, regionalt eller nationellt)?
 • Vilka aktörer har man samverkat med i genomförandet av studierna?
 • I vilken utsträckning och hur har avhandlingen nyttiggjorts inom besöksnäringen och bidragit till kunskap och kunskapsspridning i besöksnäringen?

2. Innovationsgrad/nyhet

Graden av nyhet för svensk besöksnäring, till exempel:

 • I vilken utsträckning och på vilka sätt kan avhandlingen bidra till nya och/eller effektivare sätt för besöksnäringen att skapa värde?
 • Kan avhandlingen bidra till ny eller väsentligt förbättrad; produkt/tjänst, produktionsprocess, marknadsförings-/säljmetod, organisation av rutiner, metoder eller relationer med aktörer utanför egna verksamheten?

3. Hållbarhet

Bedömning av tre hållbarhetskriterier (något eller flera):

 • Bidrag till ekonomisk hållbarhet, till exempel:
  • I vilken utsträckning skapar avhandlingen möjlighet till bättre lönsamhet och produktivitet?
 • Bidrag till social hållbarhet, till exempel:
  • Hur bidrar avhandlingen till bättre anställnings- och arbetsförhållanden och arbetsmiljö?
  • Hur bidrar avhandlingen till invånare och lokalsamhället?
  • Hur hanterar avhandlingen genusperspektiv, jämställdhet och mångfald?
 • Bidrag till grön hållbarhet, till exempel:
  • Vilken är miljönyttan för vatten, mark, luft, klimat, minskat svinn?
  • I vilken utsträckning är avhandlingen ett bra exempel på cirkulär ekonomi och hållbar utveckling?
  • Hur bidrar avhandlingen till bättre förutsättningar för besöksnäringen att bidra till omställning till klimatneutralt Sverige 2030?

Hur bedöms kriterierna?
De tre kriterierna bedöms enligt en femgradig skala där 1 är lägst och 5 högst betyg.

Observera att vi inte läser hela doktorsavhandlingar som bifogas eller där en länk bifogas.
Bedömningen sker helt utifrån den information som efterfrågas och fyllts i i nomineringsformuläret. Vi utgår från att godkänd disputation innebär godkänd akademisk kvalitet.