Nominerad nr 2 2023

Nominerad nr 2 2023

Kristin Godtman Kling
Mittuniversitetet, institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Access to Nature through Tourism. A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism  
Kristin Godtman Kling har undersökt på vilka sätt tillgång (access) till natur genom naturturism och friluftsliv ser olika ut för olika grupper i samhället. 

Naturturism och friluftsliv spelar en viktig roll för att erbjuda människor att ta del av naturupplevelser och uppleva samhörighet med naturen. Men tillgången och tillträde till detta är i dagsläget ojämlikt. Många exkluderas från fullt deltagande i aktiviteter och upplevelser på grund av begränsande sociala normer, bristande tillgänglighet i fysisk miljö och konflikter kring vilka markanvändningsintressen som ska ha företräde i naturlandskapet. Ojämlikheten behöver uppmärksammas generellt och särskilt bland relevanta aktörer. Detta för att minimera strukturer som utestänger och för att fler ska kunna ta del av de fördelar som kontakt med naturen ger och för att landskapet ska kunna nyttjas på ett hållbart sätt.

Kristin Godtman Klings studerar vilka samhälleliga strukturer som påverkar tillgång till natur och inkluderar nya perspektiv på hur naturturism kan stödja lika möjligheter till naturturismens och friluftslivets aktiviteter. Tillgången till natur undersöks genom perspektiven infrastruktur (med fokus på leder för turism och rekreation), intressekonflikter, exkludering och samverkan. Syftet med avhandlingen är analysera perspektiven i relation till naturturism och undersöka vad de betyder för olika intressegrupper i samhället för att öka kunskapen om hur naturturism kan bidra till att främja tillgång till natur.

Med stöd från forskningens resultat kan privata och offentliga aktörer inom naturturism och friluftsliv förbättra och utveckla verksamheterna, nå bredare målgrupper och bli mer ansvarstagande och samtidigt konkurrenskraftiga.

Disputation: januari 2022
Handledare: Sandra Wall-Reinius och Peter Fredman, Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen Access to Nature through Tourism. A Study of Four Perspectives on Inclusive Nature-based Tourism här.