Nominerad nr 1 2023

Nominerad nr 1 2023

Eugenio Conti
Mittuniversitetet

Digital technocultures in Nature-based tourism
Eugenio Conti undersöker i sin avhandling hur digital teknik inverkar på naturbaserad turism (NBT). Han tar i beaktande att den genomgripande digitaliseringen av människors liv allt mer påverkar naturbaserad turism och argumenterar för behovet att studera denna påverkan när det gäller turisters värdeskapande i relation till naturen, liksom hur digitaliseringen påverkar turisterna själva och deras upplevelser.

Utgångspunkterna är samtida teoretiska perspektiv inom konsumtionsforskning som betonar upplevelsen som skapad av konsumenten. Jag menar att turisters flerdimensionella värdeskapande i upplevelser är nära kopplat till faktorer utanför själva produktionen och konsumtionen av service inom naturbaserad turism samt att detta värdeskapande i hög grad hänger samman med hur turister förstår och värderar sig själva och sin upplevelse genom digitala nätverk. Inom forskning om naturbaserade turismupplevelser har hittills inte de upplevande subjektens livsvärldar getts särskild uppmärksamhet. 

Genom att bygga vidare på teorier om konsumtionskultur och genom att se naturturister som kulturellt formade aktörer, så kan deras upplevelser av naturen förstås som nära kopplade till hur deras livsvärldar vävs samman med marknadskulturens logik, som i sin tur sätter ramarna för vad som ses som värdefullt och möjligt att uppleva inom NBT. Dessa marknadsorienterade kulturella kontexter, som blir alltmer digitala och teknologiska, kan förstås som digitala tekno-kulturer. Förutom att förhöja upplevelser, som tidigare litteratur ger vid handen, så visar denna avhandling att digitala teknologier skapar ’livsstils- skript’, ideologier, identitetsmyter, symboliska universum samt berättelser om vardagslivet, som påverkar turismen och konsumtionen av och i naturen. Dessa symboliska världar har kraftfull påverkan på konsumenters meningsskapande, känslor, beteende och i förlängningen också upplevelsevärden inom NBT.I de fyra artiklarna och den diskussion som knyter dem samman, undersöks i den här avhandlingen hur digitala tekno-kulturer skapar turisternas identitet inom NBT och hur de själva påverkar värdet av naturen i sina upplevelser. Avhandlingen använder en mix av kvalitativa och tolkande metoder som ger ny kunskap. Resultaten ger fördjupad förståelse om konsumtion, konsumenter samt naturturisters menings- och värdeskapande. I digitala tekno-kulturer ifrågasätts och utmanas naturturistens upplevelser genom de multipla och isärkopplade identiteter och självbilder som skapas. Turister tillägnar sig digitala tekno-kulturer och NBT inom ett ramverk av olika digitala gemenskaper till vilka individuella identitets-projekt knyts. Samtidigt ifrågasätts och utmanas de digitala tekno-kulturerna där turistens livsvärld också utvecklas utanför och i motsats till den digitala sfären i ett slags eskapism som inkluderar bortkoppling och nedkoppling i naturen. Dessutom så sätter den digitala tekno-kulturen ramar för hur naturen kan förstås och förhöjer och gör vissa aspekter mer extrema. Dessa extrema föreställningar om naturen upplevs som åtråvärda hyperverkligheter inom NBT. I den här avhandlingen utforskar jag och visar på följderna och konsekvenserna av relationerna mellan digitala teknokulturer och upplevelser inom naturbaserad turism.

Disputation: maj 2023
Handledare: Maria Lexhagen, Mittuniversitetet

Ladda ner avhandlingen Digital technocultures in Nature-based tourism här.